USPS Federal Holidays - University of Houston
Skip to main content

 

UH Holidays

USPS Federal Holidays

Thanksgiving
Thursday, November 24 thru
Friday, November 25
jjjjjjjjjjjjjj Thanksgiving
Thursday, November 24 thru
Friday, November 25

Winter Break
Monday, December 25 thru
Monday, January 1

Christmas Day
Monday, December, 25
Martin Luther King
Monday, January 16
New Years Day
Monday, January 1
Memorial Day
Monday, May 27
Martin Luther King
Monday, January 15
Emancipation Day
Wednesday, June 19
Presidents Day
Monday, February 19
Independence Day
Thursday, July 4
Memorial Day
Monday, May 27
Labor Day
Monday, September 2
New Year’s Day
Saturday, Jan. 1
Martin Luther King Jr. Day
Monday, Jan. 17
Presidents Day
Monday, Feb. 21
Memorial Day
Monday, May 30
Independence Day
Thursday, July 4
Labor Day
Monday, September 2