USPS Federal Holidays - University of Houston
Skip to main content

UH Holidays

USPS Federal Holidays

Labor Day
Monday, September 6
jjjjjjjjjjjjjj Labor Day
Monday, September 6
Thanksgiving
Thursday, November 25 -
Friday, November 26
Columbus Day
Monday, Oct. 11
Winter Break
Friday, December 24
Friday, December 31
Veterans Day
Thursday, Nov. 11
Martin Luther King
Monday, January 17
Thanksgiving
Thursday, Nov. 25
Memorial Day
Monday, May 30
Christmas
Saturday, Dec. 25
Independence Day
Monday, July 4
New Year's Day
Friday, Jan. 1
Martin Luther King Jr. Day
Monday, Jan. 18
Presidents Day/Washington's Birthday
Monday, Feb. 15
Memorial Day
Monday, May 31