STAC Okey

From Rpalmer
Jump to: navigation, search

Okey, Robert

  • STAC 5/O6/15 - B A Rn - 13 Eliz - Robert Okey alias Norrys v Thomas Preston, Robert Dennys, Thomas Watts et al.
  • STAC 5/O3/17 - I D - 13 Eliz - Robert Okey alias Norrice v Thomas Preston